Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107000, posiadającą NIP 6770009678, kapitał zakładowy 51.000,00 PLN.

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107000, posiadającą NIP 6770009678, kapitał zakładowy 51.000,00 PLN.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych, statystycznych i sprawozdawczych.

4. Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych, sprawozdawczych i statystycznych. W szczególności Administrator zbiera dane osobowe w celu:
a) przygotowania i przedstawienia oferty marketingowej,
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz podmiotów trzecich,
c) statystycznym i analityczny,
d) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury,
e) realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
f) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych Administratora albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Administrator zbiera dane osobowe klientów podczas:
a) procesu rejestracji przez stronę internetową,
b) procesu rejestracji drogą telefoniczną lub mailową,
c) procesu rejestracji na piśmie, przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji lub innego wydarzenia organizowanego przez Administratora lub w jego trakcie.

7. Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych klientów. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Administrator nadaje odpowiednie uprawnienia osobom, które mają dostęp do danych osobowych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z przepisami prawa, Administrator dokonuje oszacowania ryzyka oraz wdraża środki minimalizujące to ryzyko. Wdrożone środki zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniają stan wiedzy technicznej. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, Administrator bierze pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych – takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.

8. Klientom w każdej chwili przysługuje dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać prośbę na adres e-mail: ado@clico.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer 123783700 wew. 1121, jak również drogą pocztową na adres: ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków. Administrator udziela odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić żądania danej osoby podaje w tym terminie przyczyny odmowy. Administrator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dane osoba wystąpiła z żądaniem lub zapytaniem.

9. Administrator odpowiada za zgodne z zasadą przejrzystości informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych. Administrator zapewnia, aby informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. W szczególności, Administrator informuje osoby, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania. Administrator wskazuje wszelkie informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych. Informacje te mogą być przekazywane w formie elektronicznej, na przykład za pomocą strony internetowej. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, czy ma ona obowiązek je podać, oraz o konsekwencjach ich niepodania. Informacje te mogą być przekazywane w formie elektronicznej, na przykład za pomocą strony internetowej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, Administrator przekazuje tej osobie w momencie zbierania danych.

10. Administrator zapewnia, aby przetwarzane dane osobowe były adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane, a ich okres przechowywania był ograniczony do ścisłego minimum. 

11. W celu zapobieganiu przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, Administrator zarządza raz w roku okresowy przegląd. W wyniku okresowego przeglądu oraz bieżącego zarządzania danymi osobowymi, Administrator podejmuje działania polegające na sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, które są nieprawidłowe lub brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania.

12. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem, w tym z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zgoda wyrażana jest w sposób dobrowolny, jednoznaczny i precyzyjny.

13. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania stanowi prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

14. Administrator tworzy i aktualizuje Rejestr Czynności Przetwarzania. W Rejestrze Czynności Przetwarzania Administrator wskazuje jakie dane, od jakiego podmiotu, w jakim celu, na jak długo, w jakim miejscu, za pomocą jakich zabezpieczeń są przetwarzane. Ponadto w Rejestrze Czynności Przetwarzania Administrator wskazuje, kto ma dostęp do danych osobowych i na jakiej podstawie przekazuje dane do podmiotów trzecich.

15. Administrator wskazuje, które prawnie uzasadnione interesy Spółki, wskazują na możliwość przesyłania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw, do wewnętrznych celów administracyjnych. Dotyczy to również przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników.

16. W przypadku przetwarzania do celów archiwalnych, statystycznych oraz dalszego przetwarzania danych osobowych, Administrator ustala, czy operacja przetwarzania jest zgodna z prawem i z pierwotnymi celami przetwarzania. W takim przypadku Administrator uwzględnia między innymi: wszelkie powiązania pomiędzy tymi celami a celami zamierzonego dalszego przetwarzania, kontekst, w którym dane osobowe zostały zebrane, w szczególności rozsądne przesłanki pozwalające osobom, których dane dotyczą, oczekiwać dalszego wykorzystania danych oparte na rodzaju ich powiązania z administratorem, charakter danych osobowych, konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą oraz istnienie odpowiednich zabezpieczeń zarówno podczas pierwotnej, jak i zamierzonej operacji dalszego przetwarzania.

17. Jeżeli dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy, Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, w momencie pierwszorazowego ujawnienia danych temu odbiorcy. Jeżeli Administrator planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, przed dalszym przetwarzaniem informuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarcza jej inne niezbędne informacje.

18. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się wyłącznie w pełnej zgodzie z RODO. Administrator zapewnia, aby warunki umów z państwami trzecimi zawierały standardowe klauzule ochrony danych przyjęte w Unii Europejskiej. 

19. Administrator współpracuje z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek współpracować z organem nadzorczym i na jego żądanie udostępniać mu Rejestr Czynności Przetwarzania w celu monitorowania operacji przetwarzania. Administrator dokonuje zgłoszeń do organów nadzorczych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, w szczególności w RODO.

20. Administrator bez zbędnej zwłoki informuje osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby, tak aby umożliwić tej sobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Informacja zawiera opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych oraz zalecenia dla danej osoby fizycznej co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków. Informacje są przekazywane osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, w razie konieczności – w ścisłej współpracy z organem nadzorczym, z poszanowaniem wskazówek przekazanych przez ten organ lub inne odpowiednie organy.

21. Administrator podejmuje niezbędne działania celem wdrożenia prawidłowych zapisów w umowach z państwami trzecimi oraz podmiotami współpracującymi, celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator dokonuje okresowego sprawdzenia stosowanych zapisów umownych oraz wskazuje na obowiązujące klauzule, spełniające wymogi przepisów prawa. 

22. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych. 

23. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych można kierować na adres: ado@clico.pl.

24. Niniejszy dokument został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2018 roku i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.  

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW „COOKIES” W SPÓŁCE CLICO SP. ZO.O.

1. CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107000, posiadająca NIP 6770009678, kapitał zakładowy 51.000,00 PLN (dalej zwanej: „Spółka”), informuje wykorzystuje w serwisie www.clico.pl (dalej „Serwis”) pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) udostępnienie danych stronom trzecim oraz przekierowanie użytkowników Serwisów stron trzecich w tym serwisów społecznościowych.

4. W stosowanych przez Clico Sp. z o.o. plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkowników Serwisu.

5. Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Serwis, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Proces ten jest realizowany z pomocą wyświetlanego na stronie głównej Serwisu banera, zgodnie z treścią którego dalsze przeglądanie danej strony jest różnoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookies w jego urządzeniu. Taką zgodę użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Clico Sp. z o.o. zaznacza, że odwołanie zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez pliki cookies jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Copyright © 2022 Thales, © 2022 CLICO Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku i do celów edukacyjnych. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, ich dokładność nie jest gwarantowana i mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących firmy Thales („Spółka”). Firma nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów laboratoryjnych. Ponadto informacje zawierają prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłości, które mogą odzwierciedlać obecne poglądy Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń. Poglądy te opierają się na bieżących założeniach, które są obarczone różnymi rodzajami ryzyka i które mogą zmieniać się w czasie